اگه یه ذکر رو زیاد تکرار کنی ، اون ذکر ملکه ذهنت میشه و میشی دائم الذکر .

ولی من مدام مشق عشق کردم و حالا یه جورائی شدم دائم العشق !

راستی .. مگه فرقی هم می کنه ؟!

مگه اون خدائی که اون بالاست ، عاشق نیست ؟!؟!؟!