در آخرین جلسه ، استاد آخرین راز شنا را آموخت :

شناور بودن ؛ نه شناگر بودن ...

باید پارو نزد وا داد ، باید دل رو به دریا داد

خودش می بردت هر جا دلش خواست ، به هر جا برد بدون ساحل همونجاست