آقای مکانیک خیلی آدم مهربونی بود ..

خیلی هوای منو داشت که ماشین بهم نزنه ..

آخه هنوز باهاش تسویه حساب نکرده بودم !!!