آنقدر محو فلسفه عشق شده بودم که عشق ورزیدن را فراموش کرده بودم .

افسوس !