از یک نظر دوستان آدمی دو دسته هستند :

1-      آنهائی که شخص را برای خودشان دوست می دارند و می خواهند .

2-      آنهائی که شخص را به خاطر خودش دوست می دارند .

و ای مردمان ! کاش می دانستید که من از گروه دوم هستم !

کاش درک می کردید عشقم را به همه کائنات ...