لابلای سنگ های یکی از قبرها ، یه گل کوچولو رشد کرده بود .

تنها با دید عاشقانه می شد به این گل زیبا نگریست و به اون امیدوار بود .

آره ... زندگی زیباست و در جریان .. حتی روی سنگ قبری خاک آلود !