سید یه تکه کلام داشت ؛ همیشه می گفت :

بی خبری .. خوش خبری !

سید ... گل گفتی !