همه عکسها رو از دیوار بر داشتم تا فقط عکس تو رو بزنم .

ولی هیچ عکسی از تو نداشتم...

حالا روی هر جایی از دیوار سفید پیش روم فقط نقش تو رو می بینم .

کمی فراتر :

به هر جا بنگرم ، آنجا تو بینم ...