وقتی برگه رو تحویل دادم ، استاد یه نگاهی به برگه انداخت و اونو بهم پس داد .

آخه باز هم اسم تو رو به جای اسم خودم نوشته بودم !!!

ای برای با تو بودن ، باید از بودن گذشتن ...