دیگه از خودم نا امید شده بودم ؛ فکر می کردم که دیگه دلم از سنگ شده .

اشتباه می کردم ...

هنوزم ناز نگاته که دل سرکشم و رام می کنه ...

فقط گرمی صداته که یخای بسته رو آب می کنه ...