می دانم که این پیمان شکستنی است ...

می دانم که روزی خواهی رفت ...

اما بگذار تا با بودنت زندگی کنم .