قبلاً ها اشک هم با حیا تر بود ...

برای آمدن اجازه می گرفت .