همه می گن خداحافظی خیلی سخته ؛ ولی من میگم خیلی هم بد نیست ...

آخه با خداحافظیه که آدما به هوش میان و به ارزش همدیگه پی می برن .

با یاد خداحافظی زندگی زیباست !!

چشم ها را باید شست .. جور دیگر باید دید .