امروز به تجربه آموختم :

رهانیدن ذهن از افکار مزاحم ... یا به قول یوگی ها : مانترا .

آهای ای عشق یکتای من ...

امروز چه خوشتر می درخشی .