به احترام مرد مسنی که بعد از من سوار اتوبوس شده بود بلند شدم تا بشینه ...

اما اون برای گرفتن بلیط من اومده بود !!!