به عنوان معتاد تابلو (!) فرستادند تا خونم رو آزمایش کنند...

توی خونم جز عشق تو هیچ یافت نشد !