به یک چیز تازه تو عشق رسیدم :

لیاقت !

و حالا دارم دنبالش می گردم ... از خودم شروع می کنم !