می گن وقتی شاگرد آماده باشه ، استاد خودش میاد ...

ولی شاگرد دلم مدت هاست که در انتظار عشق تو به انتظار نشسته و از استاد خبری نیست !