و چشم های تو هر روز نگران ...

که رقیب اشارتی بکند .

و چشم هایم هر روز نگران ...

که نگرانی بیمارت نکند .