خداوندا ... عابد نبودم که همچون خزل دعای بقای عمر کنم تا توفیق عبادت داشته باشم ...

ولی عاشقم .

پس اینگونه دعا می کنم :

به عزرائیلت بسپر که هنگام قبض روح ، آخرین جائی از بدنم را که تسخیر می کند قلبم باشد تا بدین سان تا آخرین لحظه با یاد تو باشم .