صدای عشقت که بلند می شود ، دیگر هیچ چیز شنیدنی نیست .

آه که این هیاهو چه آرامشی دارد !