اتاق عشقم را آراستم تا غافلگیرت کنم ...

فراموش کرده بودم که اتاق عشقم در خانه عشق تو جای دارد .

آری ... تو خود در آراستنش نقش داشتی .