گفت به چی می نازی که انقدر مغرور شدی ؟

گفتم به داشتن تو !

با اینکه سرش پائین بود ، ولی باز هم می شد رنگ سرخ گونه هاش رو تشخیص داد .