میگن الهی با یکی پیمان ببندی که درکت کنه ... درحالی که خودشون من رو درک نمی کنن !