اگه بخوای يه کرم شب تاب رو ببينی و يا ازش عکس بگيری ، بايد تو تاريکی اين کار رو انجام بدی ...