باز تكرار زندگي آزار دهنده  ... قطع تكرار : هدفن در گوش .. باز همان آهنگ هميشگي : زندگي رو دوست دارم ، با تمام بد بياريش / عاشقي رو دوست دارم ، با تمام بي قراريش !