زنكه بعد از چند ماه انقدر قيافه اش عوض شده بود كه آدم احساس مي كرد يكي ديگه شده .

ولي باز مثل سابق چشمش دنبال آلبوم عكسهاي خانوادگي ديگران بود .

آخه يكي نيست بگه عكسهاي  داداش شوهر خاله فلاني به تو چه ربطي داره ؟!