وقتي نيامده بودي تير نگاهت دردي كشنده داشت .

وقتي بودي بيم رفتنت مرا مي ترساند ..

و اكنون... خاطراتت زندگي را از من ربوده است .

اين كدام قانون بود كه عاشق را هميشه بازنده اعلام نمود ؟