من کیم ؟

سال کاری رسماً تموم شده ... سر ما هم خلوت تر .. کمی وقت پیدا کرده ایم که کار نکنیم !
ولی گویا معتاد شده ام و خودم بی خبر ..
گفتی کاری غیر بیزینسی کن ... فکر کردم .. غیر از خواندن کتاب (آن هم کاری) کار دیگری یادم نیامد ...
تفریحاتم فراموش شده اند
نگرانم .. برای خودم ، برای جسم و روحم ، برای تو ...

/ 3 نظر / 3 بازدید
بهار

…..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’ زيبا بود

ندا

حق داری عزیزم ..همیشه وقتی برای چیزی وقت نگذاریم کم کم فراموشش می کنیم ..خودمان ، زندگی ، عشقمون ، تفریح ، طرف مقابل باید برای همه ی اینها در این فرصت قشنگ بهاری مراسم تازه کردن دیدارها داشته باشیم ...یادمان می آید نگران نباش خوب من [بغل][قلب]

ندا

[خجالت] راستشو بخواهی من هم گاه گاهی خیلی نگران می شوم ...[بغل]