مثل آب مثل آفتاب

کاش مثل چاه باشمت .. محرم اسرار پنهانت .
کاش مثل آب باشمت .. زنده کنم روح خسته ات .
کاش مثل قایق باشمت .. به ساحل رسانم آرامشت .
کاش مثل ساحل باشمت .. منزلگاه ، برای گرفتن آفتابت .
کاش مثل آفتاب باشمت .. شور و حال بیافرینم جوانیت .
کاش مثل آب باشمت .. پاک تر بنمایانم رخ فریبایت .
کاش مثل من باشم .. برای عشق زیبایت .

/ 3 نظر / 21 بازدید
*

همش هستی [ماچ]