کدام قانون ؟

این کدام قانون است که به تو اجازه می دهد همیشه صاحب حق باشی و من متهم ؟
کدام قانون به تو اجازه داده که زود عصبانی شوی و به من نه ؟
کدام قانون اجازه سوال کردن را از من سلب کرده است ؟
کدام قانون می گوید باید همه چیز های تلخ را در همان لحظه فراموش کرد ؟

/ 2 نظر / 23 بازدید
ندا

[گل]

ندا

[قلب]