شاید شاید

آدمی تا عاقل است ، همه چیز را از دید منطق می بیند و امان از روزی که عاشق شود ..
ممکن است فقط به خیابان رود ، شاید ، شاید عشقش از آن مکان گذر کند .
 

ممکن است فقط به یاهو سر بزند ، شاید ، شاید تو را در آن ببیند !
ممکن است فقط بخوابد ، شاید ، شاید خواب تو را ببیند !

/ 0 نظر / 21 بازدید