شاغلام هم رفت

شاغلام ، وقتی نیازش داشتیم ، دستمون رو گرفت . همونطور که دست بقیه را هم می گرفت .
کم بود ، ولی چقدر خاطره خوب به جا گذاشت ..
اولین بار پشت ماشین اون نشستم ..
شاغلام یه عاشق بود ...
یه درویش واقعی ..
انقدر خوب بود که حتی نیازی به خواندن فاتحه برایش احساس نمی کنم .
ولی چقدر نبودش سخت است ..

/ 0 نظر / 35 بازدید