دعای عشق

دعا کنیم که عشق ، هیچوقت تنها نماند ... هرگز .
دعا کنیم که عشق ، در پس پرده نماند ... هرگز .
دعا کنیم که عشق ، شاد باشد ... مسرور .
باد غم ، ابر تنفر ، هیچ نبارد ... هرگز .

/ 3 نظر / 20 بازدید
*

دعا می کنیم...[گل]

*

جواب سوالم تو باشی اگر ز دنیا ندارم سوالی دگر که من پاسخی چون تو می خواستم مباد آرزویم از این بیشتر ....[گل][گل]

سپیده دم

خدا کند که عشق جاری باشد ... همیشه [گل][گل]