باران

دلم باران می خواهد .
شاید بشوید از من گناهم !
شاید اشکم بپنهاند ..
شاید بخیساند دل سنگم .

/ 5 نظر / 20 بازدید
*

خوب می دانم از باران لطیفتری و از شبنم پاک تر ...[گل][قلب]